Godlo Polski

Przedszkole nr 397 „Ziarenko” w Warszawie

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka" Jan Paweł II

Przedszkole nr 397 „Ziarenko”
ul.Komorska 6
04-161 Warszawa

tel/fax: 22 610 69 64

Rekrutacja

 

 Szanowni Państwo!

     Rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola na  rok szkolny 2015/16.

 Informuję, że wszelkie informacje dotyczące zapisów dzieci, zasad  i kryteriów znajdują się na stronie www.edukacja.warszawa.pl ( kolejne zakładki: Dla ucznia i rodzica; Rekrutacja; Przedszkolaki.

        Po otwarciu strony znajdziecie Państwo  harmonogram rekrutacji, który obowiązuje również  w Przedszkolu nr 397 „Ziarenko” . W razie problemów prosimy o kontakt tel. 22 6106964.

        Zapraszamy rodziców do zwiedzenia przedszkola, zapoznania się  z zasadami jego działania w dniach 2-6 marca 2015r. w godzinach od 10:00 do 11:30.   

        Od 9 do 23 marca 2015r. codziennie  w  godzinach: 9:00 - 10:00 oraz w poniedziałki i środy w godzinach:14:00 - 16:00,  dyrektor  Przedszkola nr 397 „Ziarenko” przyjmuje  wydrukowane z systemu wnioski wraz z niezbędną dokumentacją  poświadczającą prawdziwość danych zawartych we wniosku.

                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                           Kacprzak Urszul

                                                                           Dyrektor Przedszkola nr 397 „Ziarenko”    

  Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 obowiązują:

- kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty tzw. kryteria

ustawowe,

oraz

- kryteria określone w uchwale nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia

15 stycznia 2015 r. tzw. kryteria samorządowe.

· W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej

kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria

samorządowe (drugi etap).

· Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

· Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej

dokumenty.

· W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja

rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

· Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej

dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)

· Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę,

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym

wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co

najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

L.p. Kryteria Liczba punktów

Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Wielodzietność rodziny kandydata Zgodnie z art. 20c ust 3

ustawy o systemie oświaty

kryteria ustawowe mają

jednakową wartość.

Na potrzeby systemu

informatycznego, każdemu

z tych kryteriów nadano

wartość 260 pkt.

2. Niepełnosprawność kandydata

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6. Samotne wychowywanie kandydata

w rodzinie

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe -

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym

przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z

odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się

o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km

od miejsca zamieszkania

130

2. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub

wsparciem asystenta rodziny

64

3. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni

pracują, wykonują pracę na podstawie umowy

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą

gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą -

kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna

prawnego samotnie wychowującego dziecko

32

4. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo

rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i

rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w

urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

24

5. Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku

szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało

edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale

przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na

pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

8

6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub

równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych - 1 pkt;

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej

100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów

oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę

w rodzinie dziecka.

Wzór:

100% kwoty, o której mowa w art w art. 5

pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych*

liczba punktów =

dochód na osobę w rodzinie dziecka

Kryteria samorządowe –

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

specjalizujących się w żywieniu dzieci wymagających stosowania indywidualnej diety,

zgodnie z zaleceniami lekarza

1. Dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym

przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z

odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się

o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km

od miejsca zamieszkania

130

2. Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o

szerokim zakresie eliminacyjnym produktów

spożywczych (bez uwzględniania nietolerancji samej

laktozy) lub chorobę wymagającą stosowania

indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza

64

3. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni

pracują, wykonują pracę na podstawie umowy

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą

gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą -

kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna

prawnego samotnie wychowującego dziecko

32

4. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo

rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i

rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w

urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

24

5. Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku

szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało

edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale

przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na

pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

8

6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub

równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych - 1 pkt;

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej

100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów

oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę

w rodzinie dziecka.

Wzór:

100% kwoty, o której mowa w art w art. 5

pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych*

liczba punktów =

dochód na osobę w rodzinie dziecka

*100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114) zaktualizowanej

w rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu

rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek

rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U z 2012 poz. 959) - 574 zł.

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:

I. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art.20t ust 2 ustawy

o systemie oświaty)

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu

dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.

poz. 135, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci

urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

II. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych

(uchwała nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r.)

1) Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub

szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie.

2) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia.

3) Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny

wsparciem asystenta;

4) Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej

o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie

wymagającej indywidualnej diety.

5) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy

na podstawie umowy cywilnoprawnej.

6) Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.

7) Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

8) Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

9) Kopia karty uprawniającej do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego

w m.st. Warszawie z hologramem „Karta Warszawiaka” lub „Karta Młodego

Warszawiaka” lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego

prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie

z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego

dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez

elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji

podatkowej (UPO).

10)Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz

wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na

osobę w rodzinie kandydata.

11) Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium:

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub

kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym

w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej

na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej

na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 i 9 poświadcza za zgodność z oryginałem

rodzic/opiekun prawny dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka jest nowym kryterium obowiązującym

w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych.

Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie zechcą skorzystać z tego kryterium, nie muszą

składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

Rada m.st. Warszawy ustaliła, że kryterium dochodu będzie najmniej punktowanym

kryterium, jednak istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów ubiegających się o przyjęcie

do danego przedszkola uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria.

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa

w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 574 zł

- kandydat uzyska 1 pkt;

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a,

liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

574 zł

liczba punktów =

dochód na osobę w rodzinie dziecka

Zgodnie z art. 20c ust. 9-10 ustawy o systemie oświaty:

przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny

dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających

złożenie wniosku,

pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku

przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27,

art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejsza się

je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób

fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów

uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Dochód - to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.

z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny

podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone

do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu

na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany

podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku

dochodowym od osób fizycznych:

renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz

ich rodzin,

renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane

na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych

i wojskowych oraz ich rodzin,

świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu

pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu

i batalionach budowlanych,

dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone

w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji

wojennych i okresu powojennego,

świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym

w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik

Radzieckich,

emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań

wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów

i niewybuchów,

renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane

przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których

inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy

Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz

w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych,

organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,

pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej

deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez

Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również

w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem

podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej

na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo

za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej

poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub

samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662),

należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom

jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu

udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,

misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także

należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom

pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych

i sił wielonarodowych,

należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby

kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży

Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały

dochód,

dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa

w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia

społeczne, alimenty na rzecz dzieci,

stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,

z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz inne stypendia o charakterze

socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane

przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych

i obywatelskich,

należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach

mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom

przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198),

dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia

na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach

ekonomicznych,

ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji,

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje

Państwowe",

ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach

o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio

o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki

na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji

Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 173a, art. 199 ust. 1

pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

 

 

         

 
          
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.