Godlo Polski

Przedszkole nr 397 „Ziarenko” w Warszawie

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka" Jan Paweł II

Przedszkole nr 397 „Ziarenko”
ul.Komorska 6
04-161 Warszawa

tel/fax: 22 610 69 64

Strona główna

Powołanie:

       Przedszkole nr 397 w Warszawie powołane zostało Zarządzeniem Nr 48 Kuratora Oświaty i Wychowania 
z dnia 26 lipca 1985r. Nazwę przedszkola zmieniono na podstawie prośby dyrektora skierowanej do Rady m.st. Warszawy oraz Uchwały Nr LXVIII /2015/2006 roku Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 397 w Warszawie, ul. Komorska 6. § 1 powyższej Uchwały mówi:, cyt. „Zmienia się nazwę Przedszkola nr 397 w Warszawie, ul. Komorska 6 na Przedszkole nr 397 „Ziarenko” w Warszawie, ul. Komorska 6”.

Organ prowadzący:
Miasto stołeczne Warszawa
Nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 32
Lokkalizacja:
Dzielnica Praga Południe, Grochów – Osiedle „Ostrobramska”
Kierujący placówką:
Dyrektor, nauczyciel dyplomowany mgr Urszula Kacprzak.

Cele i zadania przedszkola:

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół(Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)

(Wyciąg z rozporządzenia)

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego
w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych
  i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi 
  i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności 
 • i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci
w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. 
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie
 • i swojego otoczenia.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
 • Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

           

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 7.00 -17.30

Nasz dzień w przedszkolu 

7.00 - 8.20 Witamy się, rozmawiamy, rysujemy, bawimy się klockami i innymi
zabawkami, śpiewamy, oglądamy książeczki.
8.20 - 8.30 Przygotowujemy się do śniadania (myjemy  rączki).
8.30 - 8.50 Jemy śniadanie! (lepiej się nie spóźniać, niezdrowo jeść
chłodne posiłki i smutno samemu  siedzieć przy stoliku).
9.00 - 10.30 Uczestniczymy w zajęciach i zabawach: malujemy, rysujemy,
lepimy, śpiewamy,  tańczymy, budujemy z klocków,  
majsterkujemy, słuchamy powieści i bajek naszej pani, robimy
doświadczenia, uczymy się liczyć, czytać, uczymy się jak zgodnie
bawić się z kolegami, itd....
10.30 - 10.45 Jemy owoce i odwiedzamy łazienkę.
10.45 - 11.45 Wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu  zabaw.
11.45 - 12.00 Myjemy rączki.
12.00 - 12.45 Jemy obiad! (po zjedzeniu obiadu pamiętamy o myciu ząbków 
lepiej zapobiegać chorobie niż leczyć).
12.45 -14.30 Jeśli jesteśmy maluszkami, to odpoczywamy na
leżaczkach (jeśli któreś z nas jest bardzo  zmęczone, to może
nawet zasnąć, w sali jest  cichutko i cieplutko),

Jeśli jesteśmy już trochę starszymi  przedszkolakami,
to wychodzimy na  podwórko pobiegać i pobawić się z kolegami,

Jeżeli zostaniemy w sali, będziemy mogli pobawić się
tak jak nam się spodoba, z niektórymi  z nas nasza pani będzie
pracowała indywidualnie.
14.30 - 14.45 Jemy podwieczorek!
Od godz.15.00 Możemy iść do domu. Jutro znów się spotkamy.
Do zobaczenia!

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.