Godlo Polski

Przedszkole nr 397 „Ziarenko” w Warszawie

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka" Jan Paweł II

Przedszkole nr 397 „Ziarenko”
ul.Komorska 6
04-161 Warszawa

tel/fax: 22 610 69 64

Strona główna

Powołanie:
   Przedszkole nr 397  w Warszawie, ul. Komorska 6 powołane zostało Zarządzeniem Nr 48 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia  26 lipca  1985r.
Nazwę przedszkola zmieniono na podstawie prośby dyrektora skierowanej do Rady m.st. Warszawy oraz Uchwały Nr LXVIII /2015/2006 roku Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 397 w Warszawie, ul. Komorska 6. § 1 powyższej Uchwały mówi:, cyt. „ Zmienia się nazwę Przedszkola nr 397 w Warszawie, ul. Komorska 6 na Przedszkole nr 397 „Ziarenko” w Warszawie, ul. Komorska 6”.

Organ prowadzący:
Miasto stołeczne Warszawa
Nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 32
Lokkalizacja:
Dzielnica Praga Południe , Grochów – Osiedle „Ostrobramska”
Kierujący placówką:
Dyrektor, nauczyciel dyplomowany mgr Urszula Kacprzak.

Cele i zadania przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)

(Wyciąg z rozporządzenia)

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:
  1)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

1.  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci.
2.  Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.  
3.  Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4.  Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5.  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6.  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7.  Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
8.  Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
9.  Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

            Nasz dzień w przedszkolu

7.00 - 8.20 Witamy się, rozmawiamy, rysujemy, bawimy się klockami i innymi zabawkami, śpiewamy, oglądamy książeczki.
8.20 - 8.30 Przygotowujemy się do śniadania (myjemy  rączki).
8.30 - 8.50 Jemy śniadanie! (lepiej się nie spóźniać, niezdrowo jeść chłodne posiłki i smutno samemu  siedzieć przy stoliku).
9.00 - 10.30 Uczestniczymy w zajęciach i zabawach: malujemy, rysujemy, lepimy, śpiewamy,  tańczymy, budujemy z klocków,   majsterkujemy, słuchamy powieści i bajek naszej pani, robimy doświadczenia, uczymy się liczyć, czytać, uczymy się jak zgodnie bawić się z kolegami, itd....
10.30 - 10.45 Jemy owoce i odwiedzamy łazienkę.
10.45 - 11.45 Wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu  zabaw.
11.45 - 12.00 Myjemy rączki.
12.00 - 12.45

Jemy obiad! ( po zjedzeniu obiadu pamiętamy o myciu ząbków - lepiej zapobiegać chorobie niż leczyć!).

12.45 -14.30 Jeśli jesteśmy maluszkami, to odpoczywamy na leżaczkach ( jeśli któreś z nas jest bardzo  zmęczone, to może nawet zasnąć, w sali jest  cichutko i cieplutko),
- Jeśli jesteśmy już trochę starszymi  przedszkolakami, to wychodzimy na  podwórko pobiegać i pobawić się z kolegami,
- Jeżeli zostaniemy w sali, będziemy mogli  pobawić się tak jak nam się spodoba, z niektórymi  z nas nasza pani będzie pracowała indywidualnie.
14.30 - 14.45 Jemy podwieczorek!
Od godz.15.00 Możemy iść do domu. Jutro znów się spotkamy.
Do    zobaczenia!
---------------------

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 7.00 -17.30

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.