Godlo Polski

Przedszkole nr 397 „Ziarenko” w Warszawie

Przedszkole nr 397 „Ziarenko”
ul.Komorska 6
04-161 Warszawa

tel/fax: 22 610 69 64

RODO

W PRZEDSZKOLU NR 397 "ZIARENKO"
WYZNACZONO

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IODO)

p. KRZYSZTOF PIELA

KONTAKT ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – OBOWIĄZEK NAUKI
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DYŻUR WAKACYJNY
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – REKRUTACJA UCZNIÓW
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KONTRAHENTÓW
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA PRACOWNIKÓW
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
/fileget/klauzula-info-dla-rodzicow.doc
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DO CELÓW
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA INTERESANTÓW
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA STAŻYSTÓW/ PRAKTYKANTÓW
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA WOLONTARIUSZY
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - KONKURSY
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RADY RODZICÓW
 
 


CO TO JEST RODO? 

 
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje
od 25 maja 2018 r. 
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 
 
Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Przedszkole nr 397 "Ziarenko" (adres: ul. Komorska 6, 04-161 Warszawa). 
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE? 
 
Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać:  
- na podstawie Państwa odrębnej zgody, w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach - np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  
- gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. b RODO)  
- zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania działalności placówki oświatowej, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
- w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – np. gromadzenie informacji o osobach odbierających dzieci (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków
przez naszą placówkę. 
 
Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi).
 
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE? 
 
W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy dane osobowe Państwa lub Państwa dzieci, dane będziemy wykorzystywać: 
- do momentu ewentualnego wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do momentu cofnięcia zgody), 
- przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających
z zawartej umowy,  
- przez okres wskazany w przepisach prawa, 
- przez okres niezbędny dla realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym. 
 
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?  
 
Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:  
- dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), 
- sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, 
- usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych, 
- wyrażenie sprzeciwu wobec wykorzystania danych 
- przeniesienie danych, 
- usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
- na zasadach określonych w RODO. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy prawa. 
 
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. 
 
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE? 
 
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Państwa lub Państwa dzieci możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez placówkę oświatową – innym podmiotom, w tym: 
- organom władzy publicznej, 
- podmiotom wskazanym w przepisach prawa, 
- podmiotom, którym placówka oświatowa przekazała dane osobowe w drodze powierzenia lub udostępnienia (zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych). 
 
Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). 
 
JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? 
 

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.