Godlo Polski

Przedszkole nr 397 „Ziarenko” w Warszawie

Przedszkole nr 397 „Ziarenko”
ul.Komorska 6
04-161 Warszawa

tel/fax: 22 610 69 64

RODO

W PRZEDSZKOLU NR 397 "ZIARENKO"
WYZNACZONO

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IODO)

p. KRZYSZTOF PIELA

KONTAKT ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

k.piela@eduwarszawa.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – OBOWIĄZEK NAUKI
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DYŻUR WAKACYJNY
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KONTRAHENTÓW
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA PRACOWNIKÓW
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DO CELÓW
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - PRZECIWDZIAŁANIE COVID 19
 


CO TO JEST RODO? 

 
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje
od 25 maja 2018 r. 
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 
 
Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Przedszkole nr 397 "Ziarenko" (adres: ul. Komorska 6, 04-161 Warszawa). 
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE? 
 
Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać:  
- na podstawie Państwa odrębnej zgody, w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach - np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  
- gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. b RODO)  
- zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania działalności placówki oświatowej, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
- w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – np. gromadzenie informacji o osobach odbierających dzieci (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków
przez naszą placówkę. 
 
Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi).
 
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE? 
 
W zależności od wynikającej z RODO podstawy prawnej, na podstawie której zebraliśmy dane osobowe Państwa lub Państwa dzieci, dane będziemy wykorzystywać: 
- do momentu ewentualnego wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do momentu cofnięcia zgody), 
- przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i ewentualnych roszczeń wynikających
z zawartej umowy,  
- przez okres wskazany w przepisach prawa, 
- przez okres niezbędny dla realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym. 
 
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?  
 
Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:  
- dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), 
- sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, 
- usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych, 
- wyrażenie sprzeciwu wobec wykorzystania danych 
- przeniesienie danych, 
- usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych 
- na zasadach określonych w RODO. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy prawa. 
 
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. 
 
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE? 
 
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Państwa lub Państwa dzieci możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez placówkę oświatową – innym podmiotom, w tym: 
- organom władzy publicznej, 
- podmiotom wskazanym w przepisach prawa, 
- podmiotom, którym placówka oświatowa przekazała dane osobowe w drodze powierzenia lub udostępnienia (zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych). 
 
Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). 
 
JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? 
 

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.